hasar

Bu hasar hakkında değil. Döndün çünkü Wilson'la ilgili bir şey oldu.

This isn't about the damage You're back because something's going on with Wilson.

O ucube bir dev sıçrama genetik mühendisliği. o ve kafaları atılır Hasar, Bay Flynn.

That freak represents a giant leap in genetic engineering. Damage it and heads will roll, Mr. Flynn.

Hasar raporu Bay Data?

Damage report, Mr. Data.

Tamam, o halde hasar kontrolü hakkında konuşalım.

Okay, so let's talk about damage control.

Tam bir hasar raporu istiyorum.

I want a full damage report.

Bu hasar kontrolü hakkında.

This is about damage control.

Ciddi bir beyin hasarı var.

She's got serious brain damage.

Hayır, hayır, hasar raporu yok.

No, no, no damage report.

Beyni hasar görmüş olabilir ya da bir çeşit zihinsel rahatsızlıktır.

Could be brain damage or a mental disorder of some kind.

Bana hasar raporu verin.

Give me a damage report!