hatırla:

Ve her zaman hatırla kardeş: Bir balık, iki balık, kırmızı balık, mavı balık.

And always remember, my brother: one fish, two fish, red fish, blue fish.

Ama herhangi bir şey hatırlarsan beni ara, tamam mı?

But if you remember anything else, you call me. All right?

Bak, eğer herhangi bir şey hatırlarsan, beni bu numaradan ara, tamam mı?

Look, if you remember anything, call me at that number, all right?

Hatırla, senin baban da aynı şeyi senin için yapmıştı.

Remember, your dad did the same thing for you.

Hatırla geçen sefer ne oldu?

Remember what happened last time?

Ve hatırla, bu iyi bir haber.

And remember, this is good news.

Ve babanı O gün neler olduğunu hatırla.

And your father remember what happened that day.

Bunu her zaman hatırla, tamam mı?

You always remember that, okay?

Tamam, sadece hatırla, tamam mı?

Okay, just remember, all right

O yüzden seni buraya getirdim. ve hatırla

It's why I brought you here. And remember