hazırlığı

Çünkü hazırlık ne kadar detaylı olursa olsun her planın zayıf bir noktası vardır.

Because no matter how detailed the preparation A plan will always have a weak point.

Bu sadece bir hazırlık maçı.

This is just a friendly game.

Blair kraliçe arı olmak için çok yaşlı ve moda yıldızı olmak için de yeterli hazırlığı yok.

Blair's too old to be the queen bee and not established enough to be a fashion star.

Ama hazırlık için bu zaman yetmez.

But that's not enough time to prepare.

Bayanlar ve baylar bildiğiniz gibi, bir "çekim ışını"tasarlıyorduk kod adı," Hazırlık H".

Ladies and gentlemen as you know we've been designing a "tractor beam" code-named Preparation H.

Colorado acil durum yönetimi, bu eski cephaneliği daha geçen yıl Hazırlık Merkezi yaptı.

Colorado emergency management just turned this old armory into a readiness center last year.

Ventura Trinity Hazırlık Okulu, annemin kızlık soyadı altında, Wade.

Ventura Trinity Prep School, under my mother's maiden name, Wade.

Tüm Hazırlık ve İniş takımları rapor verin.

All Prep and Landing teams, report in.

Onun gelişi için hazırlık yapıyorlar.

They're preparing it for his arrival.

Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor?

How's the wedding planning going?