helayı

Holly milyonda bir olan bir şey, tıpkı Hela Lacks ve Ölümsüz Hela Hücreleri'nin bulunması gibi.

Holly is a one in a billion, like Henrietta lacks and the discovery of the immortal hela cell.

Hayır, bu bir hela değil.

No, it's not a latrine.

Daha önce hiç hela görmemiş gibisin, Morgan?

You never seen a latrine before, Morgan?

Şu helayı kaz, Amin.

Dig this latrine, Amin.

Bir hela faresi kadar deli.

She's crazy as a latrine rat.

Bugün Hela bir ruhtan vazgeçti ve karşılığında başka bir ruh istiyor.

For today Hela has relinquished a soul and she demands one in exchange.

Deluca, hela teftişi.

Deluca, latrine inspection.

Ve bu bi hela.

And it's a bog.

NASA tarafından geliştirilmiş, sıfır yerçekimi olan bir pisuar. Adı da, İdeal-Hela.

Specifically, a zero-gravity urinal developed by NASA called an opti-can.

Selamlar Hela, Valhalla'nın kraliçesi.

Greetings, hela, queen of valhalla.