ilacı

Kötü günler için en iyi ilacın ne olduğunu biliyor musun?

Well, uh, you know what the best medicine for a bad day is?

Kurban bir çeşit ilaç bağımlısı gibi görünüyor. öyleyse asıl soru ne tür bir ilaç?

Victim looks like he was some sort of drug addict. Well, question is, what kind of drug?

İlaçlar seni burada tutacak, bu önemli bir şey değil mi?

The drugs will keep you here. Isn't that the important thing?

Tamam Marty, onların sana verdiği şu ilaçlar, onlar hakkında ne biliyorsun?

Okay, Marty, these drugs that they gave you, what do you know about them?

Bu yeni ilaçlar aldı ve insanlar ölmeye başladı.

You brought those new drugs and people started dying.

Cebimde altı çeşit ilaç var ama tüm bunlar yok mu, benim için en iyi ilaç.

I got six kinds of pills in my pocket, but this here, all this, this is the best medicine.

Ama sen de biliyorsun ki, bana zaten ilaç verdin. Evine de aldın.

But, you know, you've already given me drugs, taken me into your home.

Yeni dünya düzeni için harika bir ilaç.

It's the perfect drug for the new world order.

Bir çeşit ilaç ya da başka bir şey.

It's some kind of drug or something.

Bu ilaç, bu tamamen yeni bir şey.

This drug, this is something totally new.