iletimi

Çok daha saldırgan bir virüs yapısına ihtiyacım var. Daha hızlı bir iletim yoluna. Çünkü bu oranlar

I need a more aggressive virus strain, a faster delivery method, because at this rate

Rutin bir iletim sırasında bağlantı koptu efendim.

Broken contact, sir, during a routine transmission.

güvenliği, bir izinsiz elektronik iletim tespit etti.

Network security detected an unauthorized electronic transmission.

Daha hızlı bir iletim yoluna.

A faster delivery method.

Yeni taban panelleri" "klorin profili, sinir iletimi lazım bana.

Need new base panels, choline profile, nerve conduction.

Bir ışın ya da iletim olabilir.

A beam, maybe, or a transmission.

Ka D'Argo, bir iletim alındı ve bakmanızı bekliyor.

Ka D'Argo, a received transmission awaits your review.

Bu onların son iletimi oldu.

It was their final transmission.

Yıldız Filosu'ndan bir iletim alıyoruz.

We're receiving a transmission from Starfleet.

Ama rastlantısal bir iletim değil.

But it's no random transmission.