imlalara

Bu bir imla madalyası.

This is a spelling medal.

Noktalama hataları, imla yanlışları dilbilgisi hataları, vesaire, vesaire.

Punctuation mistakes, misspellings grammatical error, et cetera, et cetera.

Belki şimdilik bu kadar imla yeter.

Maybe that's enough spelling for now.

Üç cümle içinde dört imla hatası.

Four spelling mistakes in three sentences.

İmla hatalarını ben kontrol ettim.

I just checked the spelling.

İmla hakkında mı?

About the spelling?

Sonra boşluklu bir imla patlaması olacak, ve füze denize düşecek.

Then we get a shape-charge detonation and the missile falls into the sea.

Bir cümle içinde dokuz imla hatası.

Nine misspellings in one sentence.

İmla denetimi ya da

Spelling words or

İmla ve matematik.

Spelling and maths!