Turkish-English translations for imparator:

emperor · imperial · king · sovereign · other translations

imparator emperor

Harika bir imparator ve gerçekten çok iyi bir adamdı, bütün o Pearl Harbor şeyi hariç.

And he was a great emperor and a really nice guy aside from the whole pearl harbor thing.

Prensin şu anda bazı ilerici fikirleri var ama çok iyi bir İmparator olacaktır.

Now the prince has some progressive ideas, but he will make a fine emperor.

Çünkü o gün Sezar kendini imparator olarak ilan edecek.

Because on that day, Caesar will declare himself emperor.

Click to see more example sentences
imparator imperial

Binlerce imparatorluk muhafızı, Moğol şövalyeleri derin ve geniş bir hendek köpekler, duvarlar!

Thousands of imperial guards Mongol knights a moat, deep and wide, dogs walls!

Yine de imparatorluk gemisine karşı kasıtlı bir saldırı başlattı.

Yet he launched a deliberate attack against an Imperial vessel.

O mektuplar İmparatorluk mührünü taşıyor.

Those letters bear the Imperial seal

Click to see more example sentences
imparator king

Ben bir imparatorum çünkü siz beni kral olarak kabul ettiniz.

I am the emperor" "only because you've accepted me as your king.

İmparator gibi bir şey.

Sort of like a king.

Ne bir prens, ne bir kral, ne de Roma imparatoru.

Not a prince, not a king, not the Roman emperor himself.

Click to see more example sentences
imparator sovereign

Kudretli hükümdar, imparator!

Mighty sovereign emperor!