iniş

Tabii ki Sam'in annesiyle mükemmel bir ilişkisi var. Çünkü Sam mükemmel bir adam.

Of course Sam has the perfect relationship with his mother, because Sam is the perfect man.

Eski Hank'in dönüşü gibi bir şey bu. ya da bilmiyorum belki yeni bir Hank.

This is like the return of old Hank. Or I don't know. Maybe it's the new Hank.

İyi bir kız ol, in aşağı.

So, what a good girl, come down.

Yüksek sesle ve açık konuş ve bana Claire'in öldürüldüğü gece ne olduğunu anlat.

Speak loud and clearly and you tell me what happened the night that Claire was murdered.

Ve sonra, baylar ve bayanlar, Frank Martin'in neden Frank Martin olduğunu görüyoruz.

And that, ladies and gentlemen, is why Frank Martin is Frank Martin.

Bu adam, Bay Charles Lester. Wu Ling'in eski arkadaşlarından biri ve yarı zamanlı afyon bağımlısı.

This man is Mr. Charles Lester, former business contact of Wu Ling and part-time opium addict.

Daha önemli bir şey, Sam'in söylediği bir şey var.

Something more important, something that Sam told me.

İn oradan aşağı, daha iyi bir fikrim var.

Get down from there, I got a better idea.

Hadi, hadi, ya beni hemen şimdi vur, ya da silahını indir.

Come on, come on, shoot me now, or put down the gun.

Sadece silahını indir ve o ne diyorsa onu yap.

Just put the gun down and do what he says.