Turkish-English translations for insanlar:

people · world · folks, folk · other translations

insanlar people

İyi insanlar var kötü insanlar var ve bir de bunlar var.

There's good people, there's bad people, and then there's these people.

Sen hala burada insanlar var.

You still have people out here.

Kötü insanlar. Benim gibi.

Bad people, people like me.

Click to see more example sentences
insanlar world

Yani bu dünyada benim gibi insanlar var ve senin gibi insanlar var.

You see, in this world, there's people like me and there's people like you.

Biz bu insanlardan daha farklı bir dünyada yaşıyoruz.

We live in a different world than these people

Dünyanın sizin gibi iyi insanlara ihtiyacı var.

The world needs more good people like you.

Click to see more example sentences
insanlar folks, folk

Bazen bir adam bir şey yapar ve bazı insanlar bu yaptığı şeyi yanlış olarak görebilirler.

Sometimes a man does a thing, and certain folks, they might see that thing as something wrong.

Temiz su, taze meyve, okyanus havası ve sadece basit insanlar olacak.

Fresh water, fresh fruit, ocean air and just plain folks.

Hey, bu insanlar beni gerçekten seviyor.

Hey, these folks really do love me.

Click to see more example sentences