Turkish-English translations for islamcı:

Islamic · other translations

islamcı Islamic

Batılılar İslamcı integralistleri geri kafalı ve tehlikeli görürken İslamcı integralistler de Amerikalıları ahlaksız ve yozlaşmış olarak görürler.

Westerners see Islamic integralists as primitive and dangerous while, Islamic integralists see Americans as depraved and corrupt.

Radikal İslamcı değilim, Bayan.

I'm no Islamic extremist, lady.