Turkish-English translations for köpüklü:

foam · bubbling, bubble · sparkling · frothy · foamy · fizzy · other translations

köpüklü foam

Duble Mocha Latte, ekstra köpüklü. Teşekkürler.

Mocha double latte, extra foam. Thank you.

Benim sorum hakkında bellek köpük karşı standart.

My question is about memory foam versus standard.

Bütün bu köpüğü yapan ne?

What makes all that foam?

Click to see more example sentences
köpüklü bubbling, bubble

Hobilerinin arasında artistik patinaj, su balesi ve uzun, lüks köpüklü banyo var.

Her hobbies include figure skating, water ballet and taking long, luxurious bubble baths.

Köpüklü içki değil mi o?

Isn't that the bubble drink?

Neden, sabun köpüğü yuvarlaktır?

Why is a soap bubble round?

Click to see more example sentences
köpüklü sparkling

Sonra köpüklü elma suyu ile kutlama yaptık çünkü Yeni Natesville'de, babam bir alkolik değil.

And then we celebrated with sparkling cider 'cause, in New Natesville, my dad's not an alcoholic.

Sakin ol, sadece köpüklü elma suyu.

Relax, it's just sparkling apple juice.

Köpüklü şarap için teşekkürler.

Thanks for the sparkling wine.

Click to see more example sentences
köpüklü frothy

Hafif ve köpüklü yapar.

Makes it light and frothy.

Köpüklü, çok teşekkür ederim Amiral.

Frothy, thanks very much Admiral.

Pekala, efendim. Hafif ve köpüklü.

Okay, ma'am, light and frothy.

Click to see more example sentences
köpüklü foamy

Mmm, köpüklü Marge.

Mmm, foamy Marge.

Tepende beyaz, köpüklü su.

White, foamy water over you.

köpüklü fizzy

Bir şişe köpüklü bir şeyler açacağım.

I'll open a bottle of something fizzy.

Tamam, bu gerçekten çok köpüklü

Okay, that's really fizzy.