kaç

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Ve sonra, bilirsin bi kaç gün belki hafta, ya da saat sonra, her neyse..

And then, you know, maybe a couple days later, week later, hour later, whatever it was.

Dinle, o benim oğlum ve sadece bir kaç gün burada kalacak.

Listen, he's my son and he's only gonna be here a few days.

Bir kaç yıl önce şu insanların öldüğü ev değil mi bu?

Isn't this the house where all those people died a few years ago?

Bir kaç sorum daha var ama belki de bu doğru zaman değildir.

I have a few more questions, but maybe this isn't the right time.

Ve bir kaç gün sonra, Onu tekrar gördüm.

And then a few days later, I saw her again.

Bana o artık orada değil dedi ve bir kaç aptalca şey daha söyledi.

He told me she wasn't there anymore and a few other stupid things.

Bugünden bir kaç yıl sonra, bütün bunlar, bütün her yer, her şey, yok oldu, sadece yok oldu.

A few years from now, all this, this whole place, everything, it's gone, just gone.

Aslında annem de bir kaç yıl önce öldü.

Actually even my mother died a few years ago.

Sadece bir kaç dakika daha lütfen.

Just a few more minutes, please.