kanındaki

Bay Fuller'in kanındaki alkol seviyesi, yasal sınırın altındaydı.

Mr. Fuller's blood-alcohol level was below the legal limit.

Eşinizin kanındaki alkol düzeyi yasal sınırın iki katı.

Your wife's blood-alcohol level was twice the legal limit.

Kurbanın kanındaki alkol testi sonuçları geldi.

The victim's blood-alcohol results are back.

Ama kanındaki alkol değeri oldukça yüksek.

But that's a pretty high blood-alcohol level.

Ekstra makro moleküller tıpkı Raina'nın kanındaki gibi ama

Extra macromolecules just like in Raina's blood but different ones.

Onun kanındaki antikorları kullanarak

Using antibodies from her blood

Kanındaki alkol oranıyla ilgili sorular için.

Questions about her blood-alcohol content.