Turkish-English translations for kanun:

law · code · rule · act · legislation · regulation, regulate · statute · other translations

kanun law

Bu bir işaret. neden kanun bu için senin peşinde?

That's a sign. Why is the law after you for this business?

Burada kanun sen değilsin.

You're not the law here.

Herkes bana "kanun" der.

Everyone calls me "the Law.

Click to see more example sentences
kanun code

Kanka Kanunu diye bir şey var ve ben bunu ona yapamam.

There's a bro code, and I can't do that to him.

Aynı zamanda suçlusun da ve doğurganlık ceza kanununa göre bir teröristsin.

And you're also a criminal and, according to the fertility penal code, a terrorist.

New York şehri sağlık kanunları.

New York City health codes.

Click to see more example sentences
kanun rule

Onların kanunlarına göre, o bir suçlu.

By their rules, he's a criminal.

İçeride, dışarıda, her yerde kurallar, kanunlar ve patronlar.

Inside, outside, all of them rules and regulations and bosses.

Pekâlâ, polis yok, kanun yok, kural yok.

Okay, no cops, no laws, no rules.

Click to see more example sentences
kanun act

Bu ülkenin resmi sır kanunu yoktur.

This country has no official secrets act.

İnsan Hakları Kanunu?

Civil rights act.

Ben bir avukatım ve Volstead Kanunu'nda açıkça

Now I'm an attorney, and the Volstead act clearly

Click to see more example sentences
kanun legislation

İhalesiz kontratlar özel bir ordu, kanunları yazan bir şirket.

No-bid contracts, a private army, a corporation that wrote legislation.

Kanun bankerler tarafından yazılmıştı, hukukçular tarafından değil.

This legislation was written by bankers, not law‐ makers.

Tanrı, bizim kanun koyucumuzdur.

The Lord is our legislator.

kanun regulation, regulate

İçeride, dışarıda, her yerde kurallar, kanunlar ve patronlar.

Inside, outside, all of them rules and regulations and bosses.

Canlı kargo, federal kanunlar.

Live cargo, federal regulations.

kanun statute

Cinayeti sınırlandıran bir kanun yok, Bay Simmons.

There's no statute of limitations on murder, Mr. Simmons.

Yeni kanun nedir?

What new statute?