Turkish-English translations for kapasite:

capacity · capability · other translations

kapasite capacity

Tüm sistemler devrede ve tam kapasite çalışıyorlar.

All systems are online and functioning at full capacity.

Düşük kalp atış hızı bir kişinin şiddet kapasitesinin doğru göstergesidir.

A low heart rate is a true indicator of one's capacity for violence.

Yüzde on kapasite.

Ten percent capacity.

Click to see more example sentences
kapasite capability

Bu evde bunu yapabilecek kapasitede tek bir kaçık var.

There is only ONE nutcase capable of this in the house!

O da yapabilecek kapasitede fakat Dr. Altman bizim kardiyo şefimiz.

Well, she's certainly capable, but Dr. Altman is our chief of cardio.

Bu kayıt sınırlı etkileşim kapasitesine sahiptir.

This recording has limited interactive capabilities.

Click to see more example sentences