karısı

Bu adamın iki çocuğu ve bir karısı vardı ve şimdi o bir ölü.

This man had two kids and a wife and now he's dead.

Karısı onu terketti ve herkes "Ona biraz zaman verin.

His wife left him and everyone said "Give him some time.

Ama bir koca ve karısı olmanın durdurmak için çok önemlidir.

But it's very important not to stop being a husband and a wife.

Bir hafta sonra diğer adam ortadan kayboldu karısı, ailesi, çocukları ve erkek kardeşi ile birlikte.

A week later, the other guy disappeared, along with his wife, his parents, his children, and his brother.

O her zaman sizin babanız olacak ama ben onun karısı olmayacağım.

He will always be your father, but I will not be his wife.

Bir karısı ve küçük bir oğlu var.

He's got a wife and a young son.

Yeni bir karısı, yeni bir hayatı var.

He's got a new wife, a new life.

Bu adamla bu karısı beraber uzun ve mutlu bir hayat yaşasınlar.

And this man and wife, may they live a long and happy life together.

Ama karısı onu başka bir adam için terketti.

But his wife left him for another man

Ama bu kadın onun karısı değil!

But this woman isn't his wife.