Turkish-English translations for kargo:

cargo · shipping · delivery · freighter · parcel · shipment · other translations

kargo cargo

Robot bir,.. robot iki, robot üç,.. lütfen, derhal ana kargo bölümüne rapor verin.

Drone one,. .drone two, drone three,. .please report immediately to the main cargo area.

Kargo pantalonları beş dakika önce mi?

Cargo pants are five minutes ago?

Ne tür bir kargo?

What kind of cargo?

Click to see more example sentences
kargo shipping

O bu kargo şirketinde çalışıyor. Ve bir yönetici eğitim programları var.

She works at this shipping company, and they have this management training program.

O bir kargo gemisi.

It's a cargo ship.

Uzun zaman önce, bir kargo gemisi battı.

Long time ago, a cargo ship sunk.

Click to see more example sentences
kargo delivery

Benim bir kargo işim var.

I got a delivery to do.

Sadece kargo görevlisi bir adamın fikri.

Just one delivery man's opinion.

Kargo teslimatı, efendim.

Package delivery, sir.

Click to see more example sentences
kargo freighter

Kargo gemisinin manevra roketleri az önce çalıştırıldı.

The freighter's manoeuvring thrusters just activated.

Bir Malon kargo gemisi yüksek itici hızında ilerliyor.

A Malon freighter travelling at high impulse.

Kargo uçakları ve yük gemileriyle.

Freighter planes and container ships.

Click to see more example sentences
kargo parcel

Union Kargo'nun binlerce çalışanı var.

Union Parcel has thousands of employees.

Parcel Kargo Servisi.

Parcel delivery service.

Parsel kargo, hanımefendi.

Parcel delivery, ma'am.

kargo shipment

Bu kargoda bir Reonir, bir Degas, bir Van Gogh ve eşsiz bir tarihi eser koleksiyonu var.

There is a Renoir, a Degas, a Van Gogh, and an irreplaceable collection of historical artifacts in this shipment.

Bakın, aslında bu gece bir kargo getiriyorlar.

Look, they're actually bringing in a shipment tonight.