kariyerlere

Bizim gibi adamlar için Stan, güç ve otorite sahibi adamlar için bir kariyer ve bir aile vardır.

For men like us, Stan, for men of power and authority, well, there's career and there's family.

Bu benim için muhteşem bir kariyer fırsatı. Anlıyor musun ne demek istediğimi?

It's a wonderful career opportunity for me you know what I mean?

Değerli bir kariyerin oldu ve harika bir evliliğin. Üç güzel çocuğun.

You have had a remarkable career and a great marriage and three beautiful children.

Bu benim için muhteşem bir kariyer fırsatı.

It's a wonderful career opportunity for me.

Ray Jay'in futbolu ve Olivia'sı var. Senin harika bir kariyerin ve şimdi Matt'in var.

Ray Jay has football and Olivia, and you have this awesome career and now Matt.

Senin için baban için ve aktörlük kariyerin için.

This is for you your father and your acting career.

Sadece bunu Jesse için bir kariyer fırsatı olarak düşün.

Just think of it as a career opportunity for Jesse.

Bu erkek için iyi bir kariyer, öyle değil mi?

That's a fine career for a man, isn't it?

Çocuklar, tüm bu kariyer gün şey gerçekten gerekli değildir.

Guys, this whole career day thing really isn't necessary.

Oh, teşekkürler, ama artık bir kariyere ihtiyacım yok.

Oh, thanks, but I don't need a career anymore.