kasiyer

Kasiyerin adı Julie, ve o çok çekici bir kadın. Dostum, bu çok güzel.

The cashier's name is Julie and she's a very attractive woman.

Angelica ile dün kasiyer pozisyonu için konuşmuştum ve ben

I met with angelica yesterday for the cashier position, and I

Ama ben Kasiyer değilim Ted.

But I'm not a cashier, Ted.

Bana kasiyeri ver, Carlos.

Give me the clerk, Carlos.

Herkes gitmiş gibi görünüyor ama kasiyer duruyor.

Eh, looks like everyone's gone but the cashier.

Son olarak, takıma yarın yeni bir kasiyer katılacak.

Lastly, we'll have a new cashier joining the team tomorrow.

O bir süpermarket kasiyeri.

She's a supermarket clerk.

Kasiyer, garson ve bulaşıkçı" Ben garson olacağım.

Cashier, waiter and dishwasher." I'm gonna be waiter.

Kocamın arkadaşının bir kitabevi var ve bir kasiyer lazımmış.

My husband's friend has a bookshop and needs a cashier.

Baş kasiyer Vince Downey.

Head cashier, Vince Downey.