kazanacağını

Çünkü sekiz yıl önce, bir ailenin neredeyse tamamı bir trafik kazasında öldü.

Because eight years ago, almost an entire family died in a car accident.

Bu bir kazaydı ve daha sonra herşeyi açıklayacağım, fakat şimdi Claire öldü,

It was an accident and we'll explain everything later, but right now Claire is dead,

Sonra bir gün bir tren kazası hakkında bir haber gördüm.. ve onları duydum.

Then one day I saw a news story about a train accident and I heard them.

Aslında bir kaç yıl önce, bir araba kazasında öldü.

Actually, he died a few years ago In a car accident.

Bir kaç saat önce trafik kazası nedeniyle bir adam ve bir kadın geldi, değil mi?

A man and a woman came in from a car accident four hours ago, right?

Sekiz yıl önce, bir ailenin neredeyse tamamı bir trafik kazasında öldü.

Eight years ago, almost an entire family died in a car accident.

Jessica bir kazaydı, ama bak şimdi ne kadar mutluyum. iyi bir zaman değil.

Jessica was an accident, and look how happy I am now. It's not a good time.

Steve, bu sadece bir kazaydı. Ve o kadar da kötü değildi.

Steve, it was just an accident, and it wasn't that bad.

Karısı ve oğlu sekiz yıl önce bir tren kazasında ölmüş.

His wife and son were killed in a train accident eight years ago.

Kocam beş ay önce bir araba kazasında öldü.

My husband died five months ago in a car accident.