kemikleri

Evet, çok iyi bir kemik.

Yeah, that's a really good one.

Sadece belki bazı güçlü kemikler için, biraz süt istiyorum düşündüm.

I just thought maybe you'd like some milk, for some strong bones.

Uzun sarı saçlı, küpeli, tamamen değişik bir kemik yapısı var. Ve çok kısa, küçük bir adam.

long blond hair, earring, completely different bone structure, though, and very short small man.

İki kırık kaburga. köprücük kemiği. bir kaç parmak, kırık bir burun, yırtılmış dalak, kanama.

Two broken ribs. Collarbone. Several fingers, broken nose, ruptured spleen, internal bleeding.

Bilmiyorum Bir çeşit kemik gibi ya da öyle bir şey

I don't know like a kind of a bone or something

O da sadece bir adam etten kemikten bir adam. Korkunda onun silahı. Korku ve şiddet.

He's just a man, a man of flesh and blood, and fear is his weapon fear and violence.

Gerçekten, bir dinozor gibi görünüyor, ama bir kemik bize farklı bir hikaye anlatıyor.

It really looks like a dinosaur, but one bone tells a different story.

Belki yapabileceğim bir şeyler vardır Bu kemikler biraz yardımcı olabilir

Perhaps there's something I can do These bones might help a bit

Size tek lazım olan biraz kemik ve güzel bir beyin.

All you need is a little piece of bone and a beautiful brain.

Görünüşe göre köpeğe bir kemik verdi ve Köpekte hemen geri verdi!

Apparently she gave that dog a bone and he gave it right back!