Turkish-English translations for kendini:

yourself · himself · herself · self- · itself · oneself · other translations

kendini yourself

Dinle, kendine şunu bir sor. Böyle bir kızın senin gibi bir adamla ne işi olur?

Listen, you gotta ask yourself, what is a girl like that doing with a guy like you?

Bir de kendine doktor mu diyorsun?

And you call yourself a doctor?

Şimdi git kendini öldür

Now go kill yourself

Click to see more example sentences
kendini himself

Neden sadece bir kaç gün beklemek yok ve belki o sana kendini söyleyeyim?

Why don't you just wait a couple days, and maybe he'll tell you himself?

Ne zaman ilk önce kendini öldürmeye çalıştı,

When he first tried to kill himself,

Bunu bana kendi söyledi.

He told me so himself.

Click to see more example sentences
kendini herself

Ve şimdi o kendisi için yaşadığı gibi başkaları için de yaşıyor daha fazla yiyor.

And now that she's living for others as well as herself she's eating more.

Kendini bizim için feda etti. Hepimiz için.

She sacrificed herself for us, for all of us.

O kendisini öldürmek istiyor!

She wants to kill herself!

Click to see more example sentences
kendini self-

Kendini besleyen yeni bir enerji kaynağı, nükleer enerjiden çok daha güçlü, ve son derece temiz.

A new self-sustaining power source. Much stronger than nuclear energy and infinitely cleaner.

Sanırım bunu da yaptın. O kendin her kimse

I think you've done that, whoever that self is.

Sen kendini beğenmiş, saçma sapan bir domuzsun.

You are a self-absorbed, ridiculous pig.

Click to see more example sentences
kendini itself

Bir bakıma bu bir "bilim olmadan vicdan". Ve kendi içinde bu yeterli değildir.

In some ways, it's a "conscience without science", and in itself, that's not enough.

Belki de kendisini koruyordur.

Maybe it was protecting itself.

Sence o bitki kendiliğinden mi düştü?

You think that plant fell by itself?

Click to see more example sentences
kendini oneself

Mümkün olan tek toplum insanın kendisidir.

The only possible society is oneself.

Kendini tanıtmak için orijinal fikir.

An originally idea to introduce oneself.

Kendini fazla zorlamamak en iyisi.

It's best not to overexert oneself.

Click to see more example sentences