Turkish-English translations for kesinlikle:

definitely, definitively · absolutely · certainly · surely, sure · exactly · totally · rightly · completely · strictly · clearly · precisely, precise · really · for good · decidedly · highly · assuredly · undoubtedly · strongly · emphatically · other translations

kesinlikle definitely, definitively

Ne tür bir avukat olduğunu bilmiyorum ama, kesinlikle ilginç bir adam.

I don't know what kind of a lawyer he is, but he's definitely interesting.

Kesinlikle bir sorunumuz var.

We definitely have a problem.

Bu herif kesinlikle benim sorunum değil!

He is definitely not my problem, man.

Click to see more example sentences
kesinlikle absolutely

O zaman olduğundan farklı bir insansın şu anda ve bu insan kesinlikle sevdiğim bir insan.

You're a different person than you were then and the person that you are now, I absolutely love!

Hayır, kesinlikle hiçbir fikrim yok.

No, I've got absolutely no idea.

Evet, kesinlikle imkansız.

Yes, absolutely impossible.

Click to see more example sentences
kesinlikle certainly

Ve burda yaptığın her ne kadar çok iyi olsa da kesinlikle güvenli değil.

And while the work you've done here is all very, very good, it's certainly not safe.

Ve bu, kesinlikle onlardan birisi değil.

This is certainly not one of them.

Kesinlikle öyle, Bayan Scott.

It certainly is, Miss Scott.

Click to see more example sentences
kesinlikle surely, sure

Bugün kesinlikle bunun için güzel bir gün.

It sure is a beautiful day for it.

Dünya buradan kesinlikle çok daha iyi görünüyor.

Well, the world sure looks better up here.

Güzel, şimdi kesinlikle işe git.

Good. Now get to work. Sure

Click to see more example sentences
kesinlikle exactly

Bu kesinlikle doğru değil, efendim.

That's not exactly true, sir.

O zaman, bırak kesinlikle öyle olsun.

Well, then let it be exactly that.

Evet ya da hayir? Bu kesinlikle dogru!

Yes or no? That's exactly right.

Click to see more example sentences
kesinlikle totally

Evet, ama o kesinlikle benim hatam değildi.

Yeah, but that totally wasn't my fault.

Çünkü bu kesinlikle işe yarıyor.

Because it's totally working.

Evet, kesinlikle sorun değil.

Yeah, that's totally fine.

Click to see more example sentences
kesinlikle rightly

Burası kesinlikle senin için doğru bir yer.

And this is definitely the right place for you.

Bu onu kesinlikle bir şüpheli yapar, değil mi?

Well, that certainly makes him a suspect, right?

Ama kesinlikle haklısın ki, hiçbir yere gidemezsin..

But you're absolutely right. You're not going anywhere.

Click to see more example sentences
kesinlikle completely

Hayır, hayır. Bu kesinlikle doğru değil.

Oh, no, no, that's completely not true.

O benim için tamamen ve kesinlikle bitmiştir.

I am completely and totally over him. Done.

Çok daha etkili ve kesinlikle bir doktorun reçetesi olmadan alınması imkansız.

Much more effective and completely unavailable without a doctor's prescription.

Click to see more example sentences
kesinlikle strictly

Kesinlikle çok sert ve Hitler gibi olacak!

He'll definitely be strict and will be like Hitler!

Hayır, bu kesinlikle yasaktır.

No. It's strictly forbidden.

Bu kesinlikle resmi değildir tahmin ediyorum.

I'm guessing this isn't strictly official.

Click to see more example sentences
kesinlikle clearly

Bu kadın kesinlikle bir yalancı.

This woman is clearly a liar.

Kesinlikle başardın. Çünkü bu şey en az çamur kadar temiz ve net.

Well, you certainly succeeded because this thing is about as clear as mud.

Ben kesinlikle bazı insan değilim.

Clearly, I'm not some people.

Click to see more example sentences
kesinlikle precisely, precise

Bu kesinlikle bir sorun, efendim

That's precisely the problem, sir.

Ve kesinlikle bunun için çok geç

And it's precisely too late

Kesinlikle. Tuhaf bir fikir.

Precisely, that's a weird idea.

Click to see more example sentences
kesinlikle really

Bu kesinlikle çok uzun bir hikaye.

It's definitely a really long story.

Kesinlikle doğru bir şey, gerçekten.

It is definitely right, really

Çok da zeki bir doktor. Ama tedavisi kesinlikle işe yaramıyor.

Really smart doctor, and his treatment obviously isn't working.

Click to see more example sentences
kesinlikle for good

Benim için kesinlikle iyi değil bu.

This definitely is not good for me.

Evet. Bu kesinlikle onun kendi iyiliği için.

This is definitely for her own good.

Kesinlikle senin için fazla iyiyim.

I'm definitely too good for you.

Click to see more example sentences
kesinlikle decidedly

Sam bu sabah o kadar mutluydu ki, kesinlikle buraya taşınıyorum.

Sam was so happy this morning, I decided I'm definitely moving here.

Ama lütfen karar vermeden önce kesinlikle emin ol.

But please be absolutely sure before you decide.

Ama lütfen karar vermeden önce kesinlikle emin ol. Niye bunu dedin? Çünkü sen ondan daha akıllısın.

But please be absolutely sure before you decide. Why do you say that? Because you're cleverer than he is.

Click to see more example sentences
kesinlikle highly

Bu çok baskı yaratıcı. ve kesinlikle sinir bozucu. ama yapmak için cidden çok heyecanlıyım.

This is super high-pressure. It's definitely nerve-racking. But I'm really excited to do it.

Kesinlikle çok gelişmiş bir uygarlığa ait.

It's clearly from a highly advanced civilization.

Fakat bu yüksek topuklar kesinlikle yeni.

But these high heels are definitely new.

Click to see more example sentences
kesinlikle assuredly

Bay Klein sizi temin ederim ki Kanada Maliyesi'nin verileri kesinlikle güvenlidir.

I can assure you Mr. Klein that Revenue Canada's data is absolutely safe.

Seni temin ederim ki gerçek kesinlikle bunun zıttıydı.

While I assure you, the truth is precisely the opposite.

Kesinlikle temiz, sizi temin ederim.

Strictly honorable, I can assure you.

Click to see more example sentences
kesinlikle undoubtedly

Teğmen Holden ve Çavuş Gillardo kesinlikle dünyanın en büyük hırsızları. Arakçıları diyelim.

Lt. Holden and Sgt. Gillardo are undoubtedly the world's greatest thieves.

Ama kesinlikle başkaları da var.

But there are undoubtedly others.

Kesinlikle, Kaptan Roberts.

Undoubtedly, Captain Roberts.

kesinlikle strongly

Kesinlikle çok güçlü bir varlık var burada.

There is clearly a very strong presence here.

Güçlü bir ön kol, eskrimde kesinlikle bir avantajdır.

A strong forearm is certainly an advantage in fencing.

Kesinlikle çok güçlü.

Decidedly too strong

kesinlikle emphatically

İşte bu, kesinlikle afaki bilim değildir.

Now this is emphatically not abstract science.