kilidi

İçeride kilitli olacaksın ama daha da önemlisi herkes bir yerlerde kilitli olacak.

You're going to be locked in, but more importantly, everyone else will be locked out.

Annem her zaman bana daha güçlü bir kilit almaya çalışıyor ama bilirsin, bunun bir hilesi var, bu yüzden

My mom's always trying to get me to get a stronger lock, but, you know, this one does the trick, so

O, ayda bir kez geliyor ama biz ettik sonra her zaman, ah, kapalı ve ben kilitlendi.

He comes in once a month, but it's always after we've, uh, closed and I've locked up.

Lütfen bana bu gece göz kulak olacağına söz ver ve kapıyı kilitle.

Please promise you keep an eye on me tonight. And lock the door.

Bak, bu silahı al ve kapıyı kilitle.

Look, take this gun, and you lock that door.

Ve şu anda Allison, Kevin, ve Henry ile aynı odada kilitli.

And now she's locked in a room with Allison, Kevin, and Henry.

Kapıyı kilitle ve kimseye cevap verme, tamam mı?

Lock the door and don't answer it for anyone, okay?

Bu kapı neden kilitli?

Why was this door locked?

Burada kal ve kapıyı kilitli tut.

You stay here, keep the door locked.

Burada kal ve kapıyı kilitle.

Stay here and lock the door.