kimyasal

Aşk kimyasal bir süreç ama biraz daha karmaşık bir durum.

Love is a chemical process, but it's a little more complicated than that.

Evet ama o kadar büyük bir şey için kimya mühendisi gerek.

Yeah, but to make something that big, you'd need a chemical engineer.

Kadın ve erkek arasında kimyasal bir reaksiyon var.

There's a chemical reaction between men and women.

Ve her şey temizleniyor. Kimyasallar gibi. Ve İsa bebek sonsuza dek geri dönüyor.

And everything gets cleaned away like chemicals and the Baby Jesus returns forever and ever.

Bu kimyasal bir reaksiyon!

Now that's a chemical reaction!

Kulağa kimyasal bir reaksiyon gibi geliyor.

Well, that sounds like a chemical reaction.

Her şeyden önce, onlar göğüs değil, büyük kimyasal toplar, tamam mı?

First of all, they're not breasts, they're just big chemical balls, okay?

Orada çalışan bir şirket var heyecan verici şeyler yapıyor. Kimya ve yeni teknolojiler dalında.

There's a company up there doing some very exciting things in chemistry and new technologies.

Aslında, sadece temel kimya. Ama teşekkür ederim, Jesse.

Actually, it's just basic chemistry, but thank you, Jesse.

Sadece ondan bir kitap ödünç almak ve bir kimya problemini tartışmak istiyorum.

I just wanna borrow a book from him and discuss a chemistry problem.