klişeler

Tam klişe polis davranışı.

You're such a cop cliche.

Delice, aptalca, klişe

Insane, dumb, cliché

Gözler parıldıyor, klişe davranışlar, kötülük.

Glowing eyes, cliché behaviour, evilness.

Bu daha az klişe.

That is less cliched.

Brett, bunlar kırıcı klişeler.

Brett, those are hurtful stereotypes.

Klişe değildir bu.

That's no cliche.

Aptalca klişeler bunlar.

They're silly cliches.

İrlandalılar her zaman negatif klişelerin kurbanı olmuşlardır.

The Irish have always been victims of negative stereotyping.

Yasadışı, klişe, ucuz.

Illegal, cliched, cheap.

Bunun yanında pasta sürme olayı bir klişe, hatırladın mı?

Besides, the smearing the cake thing's a cliché, remember?