koordinat

Koordinatları sen değiştirdin, değil mi? General?

You changed the coordinates, didn't you, General?

Koordinatları sen değiştirdin, değil mi?

You changed the coordinates, didn't you?

İniş koordinatları var mı?

Do you have landing coordinates?

Sadece koordinatları al ve bize geri getir.

Just get the coordinates and bring them back.

Biz bile öğretebiliriz koordinatları ver, hepsi bu.

We can even teach, give coordinates, and all that.

Hayır, başka bir gezegen, benzer koordinatlarda.

No, another planet, with similar coordinates.

Benim biraz koordinatlara ihtiyacım olacak, evlat.

I'm gonna need some coordinates here, son.

Koordinatları ver bana.

Give me coordinates.

Onlara yeni koordinatlar gönder lütfen.

Send them new coordinates, please.

O zaman o koordinatları bulsak iyi olur.

Then we better get those coordinates.