kundağa

Bebekler için iki kundak bezi kullanıyoruz, ve çamaşırı, kundağa göre elbette.

For swaddling babies we use two diapers, and underwear for wide swaddling of course.

Ve bana küçük bir kundak uzatıyor.

And she hands me a tiny bundle.

Bu, Musa'nın kundak beziydi.

It was Moses' swaddling cloth.

Ceviz kundak, mavzer mekanizma.

Walnut stock, mauser action.

Ve bebek kundakları, dostum?

And the baby swaddles, dude?

Ve o, onu kundağa sardı ve onu bir yemliğin içine koydu.

And she wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger.

Kundak takımım bile haki rengiydi.

Even my swaddling clothes were khaki.

Dur kundak bezleri nedir?

Wait what are swaddling clothes?

Kundak daima işe yarar.

Swaddling works every time.

İpekten kundağa sarılı haberci çocuk.

It's a silk-swaddled messenger boy.