lenfler

Wilson, lenfler için LP testi yap. Sizler de lupus için antikor testi yapın.

Wilson, do an LP for lymphoma, you guys run an antibody test for lupus.

Anlamıyorum. Tamam, en iyi haber lenf bezlerindeki tümör iyi huylu.

OK, the best news is that the lymph node tumor is benign.

Tamam, derin bir nefes al ve iğneyi lenf nodunun içine sok.

Okay, take a deep breath and insert the needle into the node.

Bir lenf nodu yabancı maddeler için bir tuzak olabilir.

A lymph node can be a trap for foreign particles.

Maalesef, sentinel lenf nodu biyopsin pozitif çıktı.

And unfortunately your sentinel node biopsy came back positive.

Böbrek ve karaciğer kistleri iyi huylu. Lenf nodlarından da bir şey çıkmadı.

Kidney and liver cysts are both benign, and the lymph nodes all came back clean.

Solunum yetmezliği genişlemiş lenf bezleri.

Respiratory failure. Enlarged lymph nodes.

Wilson, lenfler için LP testi yap.

Wilson, do an LP for lymphoma.

Uh kanser değil. Çünkü bunlar lenf hücreleri değil.

No cancer because these aren't lymph cells.

Lenf biyopsisi temiz çıktı.

Lymph node biopsy was clean.