Turkish-English translations for mahkeme:

court · trial · courtroom · courthouse · tribunal · justice · law court · chamber · court of law · other translations

mahkeme court

Hey dostum, dinle dostum, mahkemeden sonra çok önemli bir randevum var.

Hey, man. Listen, man, I got an important appointment after my court date, man.

Efendim, bugün mahkemede her şey yolunda mıydı?

Sir, did everything go well in court today?

Sonra da bu mahkemede ortaya çıktı.

And then it turned up in court.

Click to see more example sentences
mahkeme trial

Ve bu mahkeme de bana senin bir şeyi ondan daha çok önemsediğini gösterdi.

And this trial showed me there's something you care about more than her.

Preston Tucker bu sabah mahkemeye gitti aynı mahkemede Al Capone mahkum edilmişti.

Preston Tucker goes on trial this morning in the same courthouse Al Capone was convicted.

Bu mahkeme bir delil.

This trial is evidence.

Click to see more example sentences
mahkeme courtroom

O mahkeme salonuna girecek ve resmi olarak bu ailenin bir üyesi olacaksın.

You're going to walk into that courtroom, and officially become a member of this family.

Bu bir mahkeme salonu tartışması değil.

This is not a courtroom argument.

Evet. ikiye çeyrek anda, tam bir mahkeme salonu ile.

Yeah. At a quarter to two, with a full courtroom.

Click to see more example sentences
mahkeme courthouse

Preston Tucker bu sabah mahkemeye gitti aynı mahkemede Al Capone mahkum edilmişti.

Preston Tucker goes on trial this morning in the same courthouse Al Capone was convicted.

Burası, bir federal mahkeme.

This is a federal courthouse.

Bethel'in erkek kardeşi, Daniel, bugün mahkeme salonunun hemen önündeydi.

Here's Bethel's brother Daniel, just outside the courthouse earlier today:

Click to see more example sentences
mahkeme tribunal

Emil Hahn, mahkeme sizi suçlu buldu ve ömür boyu hapse mahkum etti.

Emil Hahn, the tribunal finds you guilty and sentences you to life imprisonment.

Friedrich Hofstetter, mahkeme sizi suçlu buldu ve ömür boyu hapse mahkum etti.

Friedrich Hofstetter, the tribunal finds you guilty and sentences you to life imprisonment.

Bağımsız mahkeme, açıklık, şeffaflık, hepsi hoş geliyor.

Independent tribunal, openness, transparency, it all sounds great.

Click to see more example sentences
mahkeme justice

Ama efendim İnsanlar mahkemeye adalet için gider.

But sir people go to the court for justice.

Yüksek Mahkeme Adaleti Oliver Wendell Holmes.

Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes.

William H. Thompson, Anayasa Mahkemesi Baş Hakimi.

William H. Thompson, Chief Justice of the Supreme Court.

Click to see more example sentences
mahkeme law court

Bay Shelby, burası mahkeme salonu değil, ve siz de yargıç değilsiniz.

Mr. Shelby, this is not a court of law, and you're not a judge.

Ne mahkemesi, durun biraz.

What law court? Wait.

Golf dulları, borsa dulları ve mahkeme dulları genelde aynıdır.

Golf widows, stock-exchange widows and law-court widows are the same thing.

Click to see more example sentences
mahkeme chamber

Belki hastalık kokuyor ama biz hala mahkeme odalarındayız.

The disease stinks, but we're still in Court Chambers.

mahkeme court of law

Bay Shelby, burası mahkeme salonu değil, ve siz de yargıç değilsiniz.

Mr. Shelby, this is not a court of law, and you're not a judge.