Turkish-English translations for mantar:

mushrooms, mushroom · fungus · fungal · truffle · cork · yeast · toadstool · other translations

mantar mushrooms, mushroom

Uyarı için teşekkür ederim ama zaten bu mantarların zehirli olduğunu biliyorum.

Thanks for the warning, though, but I do know those mushrooms are poisonous.

Sana biraz doldurulmuş mantar yaptım. kim takar?

I made you Some stuffed mushrooms. who cares?

Bu aynı mantar değil ki.

That's not the same mushroom.

Click to see more example sentences
mantar fungus

Evet, ama şu durumda geriye kalan etin çoğu mantar ve mantar da benim uzmanlık alanımdır.

Yes, but in this case, the remaining flesh is mostly a fungus which is my area of expertise.

Tamam, bak bu şey bir mantar, bunu biliyoruz.

Uh-huh. Okay, look, we know that it's a fungus.

Bütün mantarlar orda bir yerde. Bu bizim yaşlı kral.

All that fungus out there, that's our old king.

Click to see more example sentences
mantar fungal

Ne yazık ki ne yazık ki onun tahlillerinde mantar zatüresi ortaya çıktı.

Unfortunately Unfortunately, his cultures Revealed that he has fungal pneumonia,

Mantar zatürresi var ve kreatinin seviyesi tehlike olacak şekilde düşük.

He's got fungal pneumonia, And his creatinine clearance is dangerously low.

Bir mantar enfeksiyonum var.

I've got a fungal infection.

Click to see more example sentences
mantar truffle

Beyaz mantarlar çok daha iyi siyah olanlarından daha iyi.

White truffles are so much better Better than dark truffles.

Mantarları bırakın ve teslim olun.

Drop the truffles and surrender.

Çünkü bu trüf mantarları harika ve acayip pahalı.

Because these truffles are amazing and super expensive.

Click to see more example sentences
mantar cork

Mantar da.. bu ada.. ve karanlığı ait olduğu yerde tutan tek şey o.

The cork Is this island, and it's the only thing Keeping the darkness where it belongs.

Belki mantar alt katta bir şarap şişe değildi.

Maybe the cork downstairs wasn't from a wine bottle.

Hatalı mantar en iyi şişeyi bile mahvedebilir.

Faulty cork will ruin even the best bottle.

Click to see more example sentences
mantar yeast

Biliyorsun, çok kötü bir mantar enFeksiyonum var.

You know, I have a really bad yeast infection.

Bayan Carmical yine mantar enfeksiyonu kapmış.

Mrs. Carmichael has a yeast infection again.

Jill Meyers'in mantar enfeksiyonu var.

Jill Meyers has a yeast infection.

Click to see more example sentences
mantar toadstool

Ayrıca da bunlar zehirli sarmaşık ya da mantar değil.

Besides, it's not poison ivy and they're not toadstools.

Burada, zehirli mantar ormanı içinde ise bir erkek var.

And over here, in a forest of toadstools, a male.

Bilmediğim bir şey söyle, mantar kafa!

Tell me something I don't know, toadstool!