matematik

Dışarıda bir matematik dünyası vardı ve o da bu dünyanın bir parçası olmak istedi.

There was a world of mathematics out there, and she wanted to be part of it.

Ve okul söyledi bana ben İngilizce ve matematik öğretebilir miyim?

And the school tells me that I should teach math or English?

Açıkçası Kore literatüründe İngilizce ve matematik daha önemli!

Frankly speaking, Korean Literature, English and Math are more important!

Weil hapiste sadece birkaç ay geçirdi, ama bu zaman onun matematiği için çok önemliydi.

Weil only spent a few months in prison, but this time was crucial for his mathematics.

Peki, ben de sadece Çin, bilim, coğrafya, matematik ve edebiyat hakkında bir şeyler öğrenirim.

Okay, I'll just learn about China and science and geography and math and literary.

Bu bir tür matematik kulübü falan mı?

So, is this some kind of a math club?

Bu adam hastam doğmadan bir ay önce ölmüş. Reenkarnasyon matematiği işe yarıyor.

This man died a month before my patient was born, so the reincarnation math works.

Tamam, ama bu senin matematik işin gibi değil.

Okay, but this isn't like your math stuff.

Bahçe hortumundan gelen suyun tamamen farklı bir matematiksel imzası var.

Water from a garden hose will have an entirely different mathematical signature.

Matematik kulübü gibi bir şey mi?

Oh, like a math club or something?