merdiven

Evet, ama sen hep merdivenleri kullanırsın, Oleg ve orada da hiç kamera yok.

Yes. But you always take the stairs, Oleg, and there's no security cameras there anyway.

Evet, bana göre dolu ve bu da asansörlerden nefret ediyor merdivenler sidik gibi kokuyor, ayrıca

Yeah, well, it was full for me, and he hates elevators, and the stairs smell like piss, and

Muhtemelen merdiven altında birkaç gün daha kurumaları gerekiyordu ama

They probably needed a couple more days under the stairs, but

Merdivenler hakkında ilginç bir şey duymak ister misin?

You wanna hear an interesting thing about stairs?

Orada bir merdiven var ama bir kerede sadece bir kişi tırmanabilir.

There's a ladder. Only one person can climb up at a time.

Şimdi merdivenlerden daha büyük bir sorunum var.

Now we've got a bigger problem than the stairs.

Sonra da bana F verdi. Ben de onu merdivenlerden aşağı ittim.

He gave me an F so I pushed him down a flight of stairs.

Bu merdivenler iyi bir fikir değil.

Those stairs aren't a good idea.

Şükran Günü'nü merdiven altında geçirmeyeceksin, tamam mı?

You're not spending Thanksgiving under the stairs, okay?

Lou, geçen hafta beni merdivenlerden aşağı itmek için çalıştı.

Lou, you tried to push me down the stairs last week.