metabolizma

Kim demiş güçlü bir çene yapısı ya da hızlı bir metabolizma veya adale yapısı

Who says that a strong jawline or a fast metabolism or a muscular physique

Aktif bir avcı olarak metabolizması düzenli olarak yemek temini ister.

As an active hunter, its metabolism demands a regular supply of food.

Erkeğin metabolizması kadınınkinden yüzde onbeş daha hızlı çalışır

The metabolism of men runs fifteen percent faster than women

Yavaş bir metabolizması var.

It's got a slow metabolism.

Her yedi saatte bir, iki miligram triazolam güvenli bir uyku durumuna ve minimum metabolizma oranına yol açar.

Two mg of oral triazolam every seven hours induces a safe sleep state and a minimal metabolic rate.

Hayır, insan metabolizması bu şeyden çok daha güçlüdür.

No, the, human metabolism is significantly stronger.

Metabolizma çok demokratik değildir, Alejandro.

Metabolism isn't very democratic, Alejandro.

Kontrol edilen metabolizma, bilgisayar destekli beyinler, sibernetik vücutlar.

Controlled metabolism, computer-enhanced brains, cybernetic bodies.

Hızlı bir metabolizması var.

He's got a high metabolism.

Ders programına göre hücre metabolizması ile devam ediyoruz.

According to the syilabus, we continue with cell metabolism.