mezunu

Hayır, bu biraz fazla olur... .çünkü önümüzdeki birkaç yıl içinde... .çok sayıda kişi mezun olacaktır.

No, that's a bit too much, also because within the next few years plenty of people will graduate.

Teddy bu sene mezun olacak ve her şey güzel olacak.

Teddy is gonna graduate this year "and everything's gonna be fine.

Bay Robertson özel bir çaba yaptı Bizim mezun kızlar bugün bazı konuşmak için.

Mr Robertson has made a special effort to talk to some of our graduating girls today.

Jane, Bay Robertson mezun olan bazı kızlarımızla konuşmak için bugün özel bir çaba gösterdi.

Jane, Mr Robertson has made a special effort to talk to some of our graduating girls today.

Kocam çok meşgul bir insan, ben de Harvard'dan mezun oldum

My husband is a very busy man and I graduated from Harvard,

Mystic Falls hastanesinde doğmuş, Mystic Falls Lisesi'nden mezun vesaire, vesaire.

Born in Mystic Falls hospital, graduated Mystic Falls High, blah, blah, blah.

O Eski bir ordu subayı. West Point mezunu. ve o çok.. çok sinirli biridir.

He's a former army officer, West point graduate, and very, very uptight.

Saygın bir üniversite mezunu ve bir devlet üniversitesinde bir profesör.

An ivy league graduate and a professor at a national university.

İki yıl önce mezun oldum.

I graduated two years ago.

Teknik olarak, birkaç yıl önce mezun oldum.

Well, technically I graduated a couple years ago.