mimari

Yani, mimari biraz fazla Ming Hanedanı tarzı, sence de öyle değil mi?

I mean, the architecture is a little too Ming Dynasty, don't you think?

"Aşk hakkında konuşmak mimari hakkında dans etmek gibidir.

Talking about love is like dancing about architecture.

Ama modern mimari için savaştı ve işi bitti.

But he fought for modern architecture and he's done for.

"Müzik hakkında konuşmak, mimari hakkında dans etmek gibidir" dedi.

Talking about music is like dancing about architecture.

Bütün askeri savunma sistemleri ortak mimari kullanır.

All military defense systems use a common architecture.

Bu mısır mimarisi ve onun önerisi.

That Egyptian architect and his proposition

Bu mimari ustalık, piramidi bu bölgedeki bir istisna olarak ayırıyor.

This architectural feat singles it out as an exception in this region.

Mimari bunun kesinlikle Eskiler tarafından inşa edildiğini gösteriyor.

Architecture definitely indicates that this was built by the Ancients.

Batı mimarisi ve gaz lambaları

Western architecture and gas lamps?

Mimari demişken, bu binaların birisinin üstünde bir mozaik var.

Speaking of architecture, there's a mosaic on one of these buildings.