We also found translations for word model in English.

model

Berbat bir modeli gibi geliyor.

That sounds like a terrible business model.

Evet, bu doğru. Ama her zaman çıplak değil. O bir model.

Yes, it's true, but she's not naked all the time.

Bu çok popüler bir model.

This is a very popular model.

Ama İsa çocuklar için çok iyi bir rol modeli değildir, zannetmiyorum.

But Jesus isn't a very good role model for children, I don't think.

Şimdi o bir vatandaş modeli olduğunu düşünüyor... .çünkü o sadece uyuşturucu pazarlıyor.

Now he thinks that he's a model citizen because he's just dealing drugs.

Çünkü o bir model değil, zeki biri.

Because she's not a model and she's smart.

Altı ay içinde daha iyi bir modeli geliyor.

They're coming out with a better model in six months.

Bir profesyonel model ya da kendiniz gibi özel bir konuk olarak.

Either a professional model Or a special guest like yourself.

Ben bir fotoğrafçıyım, o da model. Bu beni cinayetten suçlu mu yapıyor?

I'm a photographer, she's a model, and that makes me guilty of murder?

Ve işin güzel tarafı, ikisi de aynı kadın aynı model.

And the beauty of it is it's the same woman, the same model.