muhtemel

Güzel bir numara ve çocuk için muhtemel bir isim.

A cool number and a possible name for the kid.

Ve en muhtemel şüpheli de ona yardım etmeye çalışan kişi, değil mi?

And the most likely suspect is the person who tried to help him, right?

Evet. Muhtemel yan etkileri karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, ateş ve saç dökülmesidir.

Possible side effects include abdominal pain, nausea, headaches, dizziness, fever and hair loss.

Başka bir çift bulmanın herhangi bir yolu, herhangi bir muhtemel yolu var mı?

Is there any way, any way at all that you could possibly find another pair?

Muhtemel bir müşteri hakkında bilgiye ihtiyacım var.

I'm gonna need some information about a possible client.

Muhtemel bir cinayet aleti mi?

A possible murder weapon, sir.

Santa Monica polisi bize genç bir çift yolladı bu sabah iskelede muhtemel bir takipçilik olayı.

Santa Monica PD sent us a young couple, possible stalking incident on the pier this morning.

Burada muhtemel bir dört var.

We got a possible four here.

Tüm birimler, lütfen cevap verin. Araştırma bölümünde muhtemel bir davetsiz misafir var.

All units, please respond to a possible intruder in the research department.

Evet? Dışarıda muhtemel bir tanık var.

We got a possible witness out front.