nasıI

Bu nasıI olacak bir fikrin var mı?

Have you any idea what this is gonna do?

Ama nasıI ne ne.

But how what what

Şimdi söyle bana bu sana tam olarak nasıI hissettiriyor, "Bay Hisli"?

Now tell me, just exactly how does that make you feel, Mr Sensitive?

NasıI ve ne?

How and what?

Bu nasıI? Yeteri kadar büyük mü?

How's that? that big enough?

James ile nasıI gidiyor?

How's it going with James?

Peki bu nasıI oldu?

And how did this happen?

Evet ama nasıI olacak bu?

Yes, but how this works

Bu beni nasıI bir yalancı yapar ki?

How does that make me a liar?

O zaman sen nasıI evlendin?

Then how did you get married?