Turkish-English translations for numaralı:

numbered, number · top · other translations

numaralı numbered, number

Peki, bakalım iki numaralı kapının arkasında ne var.

Well, let's see what's behind door number two.

Altı numaralı kapı!

Door number six!

Bir numaralı cevap!

Number one answer!

Click to see more example sentences
numaralı top

Damon Dash bir film stüdyosu alıyor ve beni de bir numaralı prodüktörü yapıyor.

Damon Dash is buying a movie studio and making me his top producer.

Bu bir numaralı önceliğimiz olacak.

This will be the top priority.

Bu adam Amerika'nın üç numaralı tütün şirketinin en önemli bilim adamı.

This guy is the top scientist in the number-three tobacco company in America.

Click to see more example sentences