obezite

Bu okulda obezite çok büyük bir sorun.

Well, obesity is a huge problem at this school.

Obezite, göğüs kanseri, kasırga yaşlı kadının çocuğu olması. İPhone'lar

Obesity, breast cancer, hurricanes, older women having babies, iPhones

Obezite, göğüs kanseri, kasırgalar yaşlı kadınların çocuk doğurması, iPhone

Obesity, breast cancer, hurricanes, older women having babies, iPhones

Yaygın obezite ve yıllık Pawnee Hasat Festivali.

Widespread obesity and the annual Pawnee Harvest Festival.

Erken yaşta kellik, miyopluk, alkolizm ve bağımlılık şiddet eğilimi, obezite gibi.

Premature baldness, myopia alcoholism and addictive susceptibility propensity for violence, obesity, etc.

Ve obezite, şeker hastalığı ve benzer hastalıklar, bu cahilliğin sonuçları.

And of course obesity, diabetes, and all these diseases of nutritional ignorance.

Gelecek nesil DBS Alzheimer, obezite ve daha birçok hastalığı tedavi edecek.

Our next-generation DBS will treat Alzheimer's, obesity, and more.

Ama Tourette hastalığın ve obezite

But the Tourette's and the obesity

Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon.

Diabetes, obesity and hypertension.

Beyzbol var, özgürlük var önlenemez bir obezite var!

The-the baseball, the freedom, the rampant morbid obesity!