olduguna

Bu cahil insanlar gibi sen de Sidhu'nun Liu Sheng olduguna inaniyorsun.

Like these ignorant folk you also believe Sidhu is Liu Sheng.

Kahretsin. iyi olduguna emin misin?

Damn it. Are you sureyou're okay?

Tetsuya, bir zamanlar biz "Casshern"'in bir ruh koruyucusu olduguna inandik.

Tetsuya, once upon a time, we believed in "Casshern", a guardian spirit.