orkidelerin

Akıllı bir katil Mavi Orkide'yi cinayeti masum bir adama yıkmak için kullanır. ve küçük elmasları alır.

A smart killer would use the Blue Orchid to frame an innocent man for murder and keep the small diamonds.

Donna'nın en sevdiği çiçek orkide. Benim en sevdiğim çiçekse Donna.

Because orchids are Donna's favorite flowers, and she's my favorite flower.

Bu bir çiçek değil. Bu bir orkide.

It's not a flower, it's an orchid.

Victoria Dönemi Orkide Avcısı William Arnold bir toplama seferinde boğuldu.

Victorian orchid hunter William Arnold drowned on a collecting expedltion.

Ama annem bir orkide kadar güzel ve bir dalga kadar zarifti.

But my mom was beautiful like an orchid and graceful like a wave.

Bay Beaufort harika orkideler göndermiş. Kuzen Henry van der Luyden de bir sepet karanfil yollamış.

She got some wonderful orchids from Mr. Beaufort and a hamper of carnations from Henry van der Luyden.

Bilirsin. Orkide kaçakçılığı ya da onun gibi bir şey

Like an orchid heist movie or something, you know?

Aslında, bu bir orkide.

Actually, it's an orchid.

Orkide, sanırım seni daha önce hiç görmedim.

Orchid, I think I'd never see you again.

Tahmin ettiğiniz üzere, altı numaralı istasyon, ya da "orkide" bir botanik araştırma birimi değil.

As you've no doubt surmised, Station Six, or "the orchid" is not a botanical research unit.