otoimmün

Enfeksiyon belirtisi yok. Metabolik ya da otoimmün bir hastalık değil.

There's no sign of infection, it's not a metabolic or autoimmune disease.

Travma, anevrizma, kanser ya da otoimmün bir hastalık.

Either trauma, an aneurysm, cancer, or autoimmune disease.

Dr. House, kalp bloğu artı karaciğer yetmezliği otoimmün olabilir.

Dr. House, heart block plus liver failure could mean autoimmune.

İlaç B bir otoimmün tedavi, neredeyse hiç yan etkisi yok.

Drug b is an autoimmune treatment. Almost no side effects.

Fibröz doku, dalak büyümesi, ateş otoimmün olabilir.

Fibrous tissue, enlarged spleen, fever Could mean autoimmune.

Sistemik otoimmün hastalık olabilir.

Could be systemic autoimmune disease.

HIV dışında başka otoimmün hastalıklar da var.

There are other autoimmune diseases besides HlV.

Bir şey sağlıklı kapakçığı kıkırdağa çevirdi. Fibrözlü doku, dalak büyümesi, yüksek ateş Otoimmün olabilir..

Something is turning his healthy heart valve to gristle. fibrous tissue,enlarged spleen. fever could mean autoimmune.

Bu otoimmün değil demek oluyor.

Means it's not autoimmune.

Otoimmün de değil.

It's not autoimmune.