patladı

Pat, hadi ama, Bay Mason bir çok şey olabilir ama, kesinlikle tehlikeli biri değil.

Oh, Pat, come on, Mr. Mason may be many things, but he's certainly not dangerous.

Martha, Andrew, Thomas, Walter, Pat, Linda,

Martha, Andrew, Thomas, Walter, Pat, Linda,

Bu durumda bir sorunumuz var demektir Pat çünkü para da aynı yerden geliyor.

Well, then we've got a problem, Pat, because that's the same place the money comes from.

Şu, Tori'nin babası Randy ve onun kardeşi Pat ve Pat'in karısı Jean. Tori'nin kardeşi David.

Uh, that's Tori's dad, Randy, and his brother, Pat, and Pat's wife, Jean, and Tori's brother David

Bu bana ne kadar pahalıya patlayacak biliyor musun?

This! Do you know what this is gonna cost me?

Derler ki, bir gün aşırı derecede hassas ve pahalı bir donanım parçası patlamış.

So they say, one day an extremely sensitive and expensive piece of equipment exploded.

Kenneth ve Grace. Eric ve Pat.

Kenneth and Grace, and Eric and Pat.

Ama belki patlamaz, değil mi?

No! But it might not, right?

Bomba patladı bebeğim. Ama bir şey yok.

There was a bomb, baby, but you're okay.

Bak, Billy büyük bir adam ve her şey, ama o tür bugün bizim için patladı.

Look, Billy's a great guy and everything, but he kind of blew it for us today.