perdeyi

İkinci perde, bayanlar ve baylar

Second act, ladies and gentlemen

Ancak küçük bir fark var. Ben üçüncü perde için geri döndüm.

But there was little difference, I returned for the third act.

Bayanlar ve Baylar, ikinci perde için yerlerinize.

Ladies and gentlemen, places for act two.

Bir perdenin arkasında, küçük, karanlık bir odada gizlice bütün hareketlerini ne kontrol ediyor?

Behind a curtain, in a dark little room, secretly controlling your every move

Tüm aile tam bir sır perdesi.

The whole family is a mystery family.

Büyük ve güzel beyaz bir uçak, kırmızı çizgileri, perdeleri ve tekerleri var.

It's a big, pretty white plane with red stripes, curtains and wheels.

Perde bir, sahne iki.

Act one, scene two.

Aniden bir parıltı oldu, neredeyse bir perde gibi ya da bir pencere.

Suddenly, there was this shimmer, like a curtain almost, or a window.

Perde İki, Sahne İki.

Act Two, Scene Two.

İki numaralı perdenin arkasında

Behind curtain number two