Turkish-English translations for rapor:

reports, report, reported, reporting · record · note · minute · write-up · account · dispatch · statement · paper · sick report · other translations

rapor reports, report, reported, reporting

Kitap hakkında bir rapor ver bana, ve sonra da erkenden evine git.

Give me like a book report about this, and then you can go home early.

Neden rapor etmedin bunu?

Why didn't you report this?

O rapora ihtiyacımız var.

We need that report.

Click to see more example sentences
rapor record

Tüm polis raporları, gazete makaleleri, tarihi kayıtlar.

All police reports, newspaper articles, historical records.

Polis raporları ve tıbbi kayıtlar.

Police reports and medical records.

Tüm polis raporları, gazete kupürleri, tarihi kayıtlar.

Old police reports, newspaper articles, historical records.

Click to see more example sentences
rapor note

Polis memuru şiddet ve antisosyal davranış rapor etti.

Police officers noted violent and antisocial behavior.

Elimde polis raporları, fotoğraflar, Henrik'in notları, kendi notlarım ve Lisbeth'in araştırması var.

I have police reports, photos, Henrik's notes, my own notes, and Lisbeth's research.

Sana bir doktor raporu yazarım.

I'll write you a doctor's note.

Click to see more example sentences
rapor minute

Birimlerden, her beş dakikada bir rapor istiyorum.

Inside units, I want a report every five minutes.

Beş dakika içinde, onu bir firari olarak rapor edeceğim.

In five minutes, I'll report him in as a deserter.

Her on dakikada rapor verin.

Reports every ten minutes.

Click to see more example sentences
rapor write-up

İkinci bir rapor hazırla.

Write up a second report.

Davey, git ve bunu rapor et.

Davey, go and write this up.

Bana hep güzel rapor hazırlatır.

Always give me a good write-up.

Click to see more example sentences
rapor account

Banka hesaplarını, mektupları, polis raporlarını aldılar.

They got bank accounts, letters, police reports.

Kenya, sana Pino raporu için küçük bir hediye getirdim.

Kenya? I brought you a little present for the Pino account.

Silmido Olayı 'Gerçek' Raporu.

True account of silmido incident

Click to see more example sentences
rapor dispatch

Ama rapor, Donanma Araştırma Uzmanı Sofia Glazman'in canlı bulunduğunu söylüyordu.

But Dispatch said Naval Research Scientist Sofia Glazman was found alive.

Evet, Ludwig burada, Rapor.

Yeah, Ludwig here, Dispatch.

San Juan rapor veriyor, ben Coulter.

San juan dispatch, this is coulter.

Click to see more example sentences
rapor statement

Tanık ifadeleri polis raporları, kanıtlar, görüşmeler.

Witness statements.. Police reports, evidence, interviews.

Patron, Beta-Co'nun tam ifadesi raporda var.

Boss, Beta-Co's full statement's in the report.

Egelhoffer'un raporunu bas.

Print Egelhoffer's statement.

rapor paper

Bir araştırma raporu için.

It's for a research paper.

Her raporu, her alıştırmayı.

Every paper, every exercise.

rapor sick report

Lütfen Revir'e rapor verin.

Please report to Sick Bay.