raporu

Kitap hakkında bir rapor ver bana, ve sonra da erkenden evine git.

Give me like a book report about this, and then you can go home early.

Önemli değil ne geri raporu. hiçbir kimse yeryüzünde var Bu konuda ne yapabilirim.

It doesn't matter what they report back. There's nothing anyone on earth can do about this.

Her neyse Genellikle bunu rapor ederiz ama hiçbir şey çalınmamış olduğundan endişelenecek bir şey yok.

Anyway we usually report this but since nothing was stolen, there's nothing to worry about

Ben kabul etti, ne de ben başka bir polis rapor hiç yapmadım. ne hissettiğini biliyorum.

I never agreed, nor did i ever report on another cop. I know what you're feeling. You don't.

Ve bana rapor ver.

And give me a report.

Aslında, efendim, bu sadece bir rapor sorunu.

Actually, sir, it's just a question of the report.

Hayır, hayır. Bu o rapor hakkında değil.

No, no, it's not about that report.

Robot bir,.. robot iki, robot üç,.. lütfen, derhal ana kargo bölümüne rapor verin.

Drone one,. .drone two, drone three,. .please report immediately to the main cargo area.

Bir polis raporu bile var.

There's even a police report.

Kayıp bir çocuğu rapor etmek için arıyorum.

And I'm calling to report a missing child.