sözleşme

Ben öneriyorum size teslim benim için şartlar, ve ben bitirdiğim zaman ile sözleşme ve ancak o zaman,

I propose that you surrender to my terms, and when I'm finished with your contract, and only then,

Bu oldukça standart bir sözleşme.

It's a pretty standard contract.

Ben bir lonca kartı yok ve ben bir stüdyo sözleşme yok ama bilmek onları almak için tek bir yolu var

I don't have a guild card and I don't have a studio contract but I know there's only one way to get them

Sözleşmenin ne olduğuna dair bir fikrin var mı?

Do you have any idea what a contract is?

James Dean, beni deli eden kişi ve deli olduğumu kanıtlayan bir milyon dolarlık sözleşme.

James Dean, who drives me crazy and a million-dollar contract which proves me crazy.

Hayır, tabii ki, değil. bir sözleşme?

No, of course, not. A contract?

Bu insanlarla bir sözleşme imzaladın David?

Have you signed a contract with these people, David?

Bu bir yasa, sözleşme değil.

It's a law, not a contract.

Sözleşme ben ve bu aile arasında ki?

The contract between myself and this family?

Oh, ve James'e yeni bir sözleşme getirir misin?

Oh, and uh, would you bring James a new contract?